Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

The Legend of Sky Lord (2020)

Nội dung phim Thần Võ Thiên Tôn

Ta từ hư không mà tới, nhấc tay trời phải sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, là vạn vật, cũng là chúa tể!