Mặt trời, con ở đâu?

Mặt trời, con ở đâu?

My Son, Where Are You? (2018)

Nội dung phim Mặt trời, con ở đâu?

My Son, Where Are You?