Đại Tần Đế Quốc: Chí thiên hạ

Đại Tần Đế Quốc: Chí thiên hạ

Qin Empire: Alliance (2009)

Nội dung phim Đại Tần Đế Quốc: Chí thiên hạ

Thời Chiến Quốc, Tần Hiếu công – hoàng đế nước Tần – chiêu mời chính trị gia Thương Ưởng để giúp thi hành những cải cách mạnh mẽ thay đổi cả phía Tây Trung Hoa.