Bogdan Boner: Người trừ quỷ (Phần 1)

Bogdan Boner: Người trừ quỷ (Phần 1)

Bad Exorcist (Season 1) (2020)

Nội dung phim Bogdan Boner: Người trừ quỷ (Phần 1)

Không con quỷ nào được an toàn khi sâu rượu tự học nghề trừ quỷ Bogdan Boner trở lại cùng nhiều công việc sáng tạo, thô tục và chết chóc hơn.